Foreningens dækningsområde, Gilleleje Sogn.

VEDTÆGTER FOR GILLELEJE LOKALRÅD

Gilleleje Lokalråd er en ikke partipolitisk borgerforsamling i Gilleleje.

§ 1. Navn

Borgerforsamlingens(foreningens) navn er Gilleleje Lokalråd, der har hjemme i Gilleleje By i Gribskov Kommune. Foreningens dækningsområde er Gilleleje Sogn og dens hjemsted er formandens adresse.

§ 2. Formål

- at fremme bykulturelle interesser og derigennem bevare Gillelejes særpræg med en aktiv havn og et aktivt handelsliv samt den særegne natur - især strandene

- at udarbejde en ideoversigt, der fremmer en nænsom vedligeholdelse, forskønnelse og udvikling af byen

- at fremme initiativer, der støtter borgernes og byens interesser i almindelighed

- at opnå høringsberettigelse i alle kommunale spørgsmål, der relaterer sig til Gilleleje

- at fungere som byens talerør over for Gribskov kommunalbestyrelse og dens administrative enheder

- at koordinere relevant information til byens borgere

§ 3. Optagelse som medlem

Som medlem kan enhver borger over 18 år, med fast bopæl og/eller sommerhus i sognet, optages. Medlemsskabet er personligt.

§ 4. Kontingent

Det årlige kontingent besluttes på generalforsamlingen og skal være betalt inden d. 1. august. Man slettes som medlem, hvis kontingentet ikke er betalt senest et halvt år efter forfaldsdatoen.

 § 5. Foreningens ledelse

Bestyrelsen for Gilleleje Lokalråd består af 5 medlemmer valgt blandt sognets beboere. Bestyrelsen er beslutningsdygtig, når formand og/eller næstformand  og 2 medlemmer er tilstede (beslutninger er gyldige, når mindst 3 medlemmer stemmer for). Bestyrelsen vælges på generalforsamlingen. Deltagelse i en afstemning i bestyrelsen forudsætter personligt fremmøde, der kan ikke stemmes ved fuldmagt. Bestyrelsen holder møde, når formanden  eller 2 bestyrelsesmedlemmer finder det nødvendigt.

Bestyrelsen konstituerer sig med formand, næstformand, sekretær og kasserer. Sekretæren udarbejder referater af bestyrelses- og generalforsamlingsmøder - referaterne underskrives af formand og sekretær efter bestyrelsens godkendelse. Formanden, og ved dennes forfald, næstformanden, repræsenterer foreningen og underskriver i foreningens navn. 

 § 6. Regnskab

Foreningens regnskabsår er 1. juni til 31. maj. Kassereren har ansvaret for foreningens midler og opkrævning af kontingent samt regnskabsføring og udarbejdelse af årsregnskabet. Regnskabet forelægges foreningens revisor senest 10 dage før generalforsamling.

§ 7. Generalforsamling

Den årlige generalforsamling, som er foreningens øverste myndighed, afholdes i juni måned. Indkaldelse hertil sker ved foreningsindkaldelse eller annoncering i Ugeposten, senest 3 uger før generalforsamlingen.

Dagsordenen for generalforsamlingen indeholder følgende punkter:

1. Valg af dirigent, stemmetællere og referent

2. Formandens beretning og bestyrelsens visioner for de kommende år

3. Indkomne forslag, som skal være bestyrelsen i hænde senest 14 dage før generalforsamlingen

4. Kassererens beretning og fastsættelse af kontingent

5. Valg af 5 bestyrelsesmedlemmer, revisor, en bestyrelsessuppleant og en revisorsuppleant

6. Eventuelt

Bestyrelsen vælges for 2 år ad gangen. Første gang vælges 2 medlemmer for 1 år og 3 medlemmer for 2 år. Formand og næstformand kan ikke være på valg samtidig. Bestyrelses- og revisorsuppleanten vælges for 1 år ad gangen. Genvalg kan finde sted, som generalforsamlingen ønsker det.

Beslutninger på generalforsamlingen træffes ved almindelig stemmeflerhed. Afstemning sker ved håndsoprækning med mindre blot 1 medlem ønsker skriftlig afstemning.

 §8. Vedtægtsændringer

 Ændring af foreningens vedtægter skal vedtages på to på hinanden følgende generalforsamlinger med mindst 14 dages mellemrum. Der kræves 2/3 flertal på første og simpelt flertal på den anden generalforsamling, for at en vedtægtsændring skal være gyldig.

 §9. Ekstraordinær generalforsamling.

Ekstraordinær generalforsamling afholdes, når bestyrelsen eller mindst 1/5 af medlemmerne finder anledning dertil. Indkaldelse som under §7.

§10. Nedlæggelse af Gilleleje Lokalråd

Til foreningens opløsning kræves vedtagelse på to på hinanden følgende generalforsamlinger med mindst 4 ugers mellemrum, Vedtagelsesproceduren er den samme, som nævnt under §8. Hvis foreningen opløses, skænkes eventuelle økonomiske midler til almennyttige formål i lokalområdet.

§11.Økonomiske forpligtelser

Gilleleje Lokalråd hæfter med hele sin foreningsformue for indgåede forpligtelser. Medlemmer af Gilleleje Lokalråds bestyrelse hæfter ikke personligt for de af lokalrådet indgåede forpligtelser. Medlemmer af bestyrelsen har ikke krav på nogen del af Gilleleje Lokalråds formue eller udbytte af nogen art.

Vedtaget på den stiftende generalforsamling d. 25. januar 2017. Tilrettet af bestyrelsen d. 9. februar 2017 efter generalforsamlingens ønsker.Regnskabsåret er ændret på generalforsamlingen d. 13. juni 2018.