ARBEJDSGRUPPER

Lokalrådet kan fortløbende oprette arbejdsgrupper, som beskæftiger sig med særlige temaer. 

TIDLIGERE PROJEKTER:

GILLELEJE LOKALRÅDS POSTHUSGRUPPE støttede op om bevarelsen af byens tidligere posthus på Stationsvej som medborgerhus. Renoveringen af huset er gennemført med succes og huset fungerer nu som mødested for mange forskellige interessegrupper, som er medlemmer af foreningen ”Gilleleje gamle posthus”. Bestyrelsen og frivillige varetager driften af huset. Gilleleje Lokalråd har derfor nedlagt sin arbejdsgruppe, men er medlemmer af huset.

GILLELEJE LOKALRÅDS LEGEPLADSGRUPPE støttede op om en arbejdsgruppes tanker om at lave en central legeplads for mindre børn. Legepladsen blev etableret på stejlepladsen foran havnen og benyttes i dag af mange børn.

 NUVÆRENDE PROJEKTER:

GILLELEJE LOKALRÅDS STIGRUPPE beskæftiger sig med forholdene omkring de store  kystnære stier, Gilbjergstien og Fyrstien samt Kanalstien som går fra Gilleleje mod Søborg. Gruppen har støt og roligt fået oparbejdet et godt samarbejde med kommunen og Naturstyrelsen om vedligeholdelse  af disse attraktive naturområder. Et større antal udsigtsbænke er blevet udskiftet langs Gilbjergstien og Fyrstien, samt på kommunalt udvalgte  udsigtspladser. De fredede grunde nord for ”Pyramiden” har fået en kraftig tiltrængt beskæring, som nu skal vedligeholdes af kommunen. Græsset har fået  lov til at gro, så de vilde planter og indtrykket af strandeng er ved at vende tilbage. Mange borgere har i årevis ønsket en sikker nedgang til stranden fra dette areal. Kommunen har nu opsat et gelænder og vendt nogle sten, så det er blevet nemmere at passere skræntfodsikringen. Hvis ikke trappen overlever denne kyststræknings ofte hårde storme, må Stigruppen, kommunen og kystsikringslauget sammen finde en bedre løsning. Byens store stier er udlagt som ”Hjertestier”. Derfor arbejder gruppen for flere motionsmuligheder langs stierne. Ligeledes vil man fortsætte arbejdet for, at den lovpligtige højde (125 cm) på levende hegn og plankeværker overholdes, så alle kan nyde havudsigten fra byens berømte stier.

Stigruppen ved, at der fortsat er mange opgaver at tage fat på, men det er heldigvis spændende at være med til at passe på Gilleleje.

GILLELEJE LOKALRÅDS MUSEUMSGRUPPE arbejder for genopbygningen af Gilleleje Museum på ”museums-grunden” mellem Gilleleje Hovedgade 49 og Østergade 20 A. Grunden er unik og ligger midt i den gamle bydel med Gilleleje Kirke som nabo. På grunden ligger allerede to oprindelige fiskergårde og Skibshallerne som blev opført i 1989 for fondsmidler. Grundens størrelse giver mulighed for at opføre yderlige bygninger til museumsformål. Siden 1929 har museet haft til huse på denne adresse. Gilleleje Museum indgår nu som en del af Museum Nordsjælland, der står for museumssamarbejdet i Hørsholm, Hillerød og Gribskov kommuner. Det er besluttet at museet skal vise et samlet billede af Gillelejeområdet gennem udstillinger om kystkulturen, kystfiskeriets historie, feriekulturen og ikke mindst fortællingen om byens indsats i redningen af jøder i oktober 1943. Det er en enestående mulighed for at vise byens historie i det autentiske miljø. Museet råder over interessante samlinger, som desværre har været bortgemt i depot siden 2017. Når de igen kommer frem vil der være rige muligheder for spændende temaudstillinger. Museumsgruppen ser frem til at deltage aktivt i disse store projektarbejder.

GILLELEJE LOKALRÅDS GRUPPE FOR DEN GRØNNE VELKOMSTPORT arbejder for en smukkere og mere charmerende velkomst til Gilleleje by. Man ønsker at se på hele området mellem Gilleleje Station og Bøgebakken, optimere områdets funktioner, få  bedre og mere imødekommende forhold på Kystvejen, udnytte den fine stationsbygning til f.eks. velkomstcenter/turistbureau, rydde op i cykelskurene, gøre hele området incl. stationspladsen grønnere med træer, hække, faste beplantninger og skulpturelle ventepladser m.m. Det skal fra første sekund være funktionelt, interessant og smukt at komme til Gilleleje. Arbejdet har været gået i stå pga. pludselige byggeplaner for et supermarked på Bakkeselskabets arealer, samt  landets almene corona situation. Arbejdet vil snarest muligt blive genoptaget.

I det tidlige forår 2021 sendte Gribskov Kommune en ny Kommuneplan (2021 - 2033) i høring. I Gilleleje ønsker politikerne bl.a. at udtage området mellem Kystvejen og Bøgebakken fra Bymidten. Det undrer bestyrelsen i Gilleleje Lokalråd sig meget over, da vi mener, at den naturlige afgrænsning af bymidten netop er Kystvejen ligesom den er det på det modsatte hjørne, ved Kulturhavnen. Høringssvar skal være Gribskov Kommune i hænde senest d. 2. maj 2021.

Samtidig har ovennævnte supermarked, som ønsker at flytte fra eksisterende beliggenhed i bymidten til trekanten mellem Kystvejen, Bøgebakken og Stationsvej, visualiseret deres planer. Lokalrådet finder projektet særdeles spændende og vel gennemtænkt.Det vil kunne udvikle dette lidt forsømte område til gavn for byen, tilføre ca. 90 ekstra p-pladser, grønne områder med motions- og legeredskaber, bænke og borde, et vandrehjem, et turistbureau, ekstra boliger og naturligvis et tidssvarende supermarked. For byens skyld er det svært andet end at støtte projektet og Lokalrådet håber at rigtig mangebGillelejeborgere også vil bakke op om ideen.På den måde vil byen uden udgifter for borgerne få en stor del af den længe ønskede Grønne Velkomstport.

AKUT OPSTÅEDE PROBLEMER

Ikke sjældent henvender borgere sig med et spørgsmål, som ikke kan vente på behandling. Så diskuterer bestyrelsen om den kan gå ind i sagen. Skal ting gå hurtigt, er der sjældent tid til at nedsætte en arbejdsgruppe - så må der bare handles.

FREMTIDIGE PROJEKTER 

UDVIKLING AF BASISPLAN FOR GILLELEJE 2021- 2026

VANDRERHJEM

OPTIMERING AF BYENS P-PLADSMULIGHEDER OG GRØNNE OMRÅDER

UDVIKLING AF PÆNE AFFALDSPLADSER